โครงการขยะแลกบุญ
รับบริจาคขยะพลาสติก
จนกว่าจะหมดโลก
100%